PLATFORMDER
PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM İŞLETMECİ İMALATÇI VE DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
MADDE – 1:DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı : “PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM, İŞLETMECİ, İMALATÇI VE DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Derneğin şubesi yoktur. Gerekli hallerde yurt içinde veya yurt dışında temsilcilik açabilir. Derneğin kısa adı: PLATFORMDER’dir.
MADDE – 2: DERNEĞİN AMACI
Derneğin amacı, Personel Yükseltici Platform sektöründe faaliyet gösteren işletmeci, kiralamacı, imalatçı, üretici, distribütör (mümessil) , tedarikçi ve sektöre hizmet sağlayıcı tüm firmaların, özellikle ve öncelikle ticari faaliyetlerde bulunurken karşılaştıkları sorunların çözülmesi ve bu alanlarda yapılacak her türlü düzenlemenin oluşturulmasında ilgili kuruluşlara yardımcı olmayı, sektör ile devlet arasındaki ilişkilerin kurulmasını, kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde evrensel etik rekabetin oluşturulması ve benimsetilmesini, Türkiye ekonomisinin gelişimi ve ülke tanıtımı yönünde faaliyet ve çalışmaların yapılmasını, sektörünün gelişimini, sektör ile ilgili yurt içinde ve dışında bulunan diğer kuruluşlarla iş birliğinde bulunmayı, dernek mensuplarının hak ve yararlarını gözetmeyi ve bu doğrultuda faaliyet ve çalışmalar yapmayı amaçlar.
MADDE – 2: DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI
1. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Dernek; amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen konu ve alanlarda çalışma yapar:
a. Personel Yükseltici Platform sektöründe faaliyet gösteren işletmeci, kiralamacı, imalatçı, üretici, distribütör (mümessil), tedarikçi ve sektöre hizmet sağlayıcı firmalar arasında kalitenin geliştirilmesine ait lüzumlu bilimsel ve teknik araştırmalar yapar ve üyeleri ile paylaşmak,
b. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
c. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
d. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
e. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
f. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
g. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
h. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullerine tasarruf eder, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhinde her türlü aynı ve şahsi hakları iktisap tesis terkin ve fek eder. Taşınmazlar kiralar veya kiraya verebilir. Derneğin amaçlarına uygun surette kurulmuş ticaret şirketlerine ortak olmak,
i. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
j. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
k. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
l. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
m. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
n. Kendi sahası ile ilgili konularda, hakem görevi ifa etmek,
o. Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde; sektörü ilgilendiren konularda girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde, mesleki fayda ve birliği temin amacıyla uygulamalarda yardımcı olmak,
p. Sektör ile ilgili dış dünyadaki kuruluşların çalışmalarını takip ve bu sahadaki gelişmelerin ülke yararına olanlarını tespit ve tercih eder. Tüm çağdaş ve teknolojik gelişmeleri ülkemizde uygulanabilir hale getirici tedbirler almak,
q. Gereğinde, uluslararası alanda ve ilgili her seviyede, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurmak, bu makamlar karşısında üyelerini temsil etmek,
r. Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak. Uluslararası sektörel entegrasyonu, özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu sağlamak ve bölgesel, yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.
s. Eğitim kurumları ile ilişki kurmak; araştırma enstitüleri, üniversiteler, yüksekokullar, teknik ve endüstri meslek liseleri, çıraklık merkezleri gibi her türlü ilmi müessese ve teşekküllerin personel yükseltici platform ve bu makinelerde kullanılan bileşen, yedek parça, yazılım ve benzeri yardımcı yan sanayi mamulleri imalatı konusundaki faaliyetlerini, müşterek çalışmalar ve yardımlarla teşvik etmek; gerektiğinde bu teşekküllerin çalışmalarından faydalanmak; Derneğin çalışma konusu ile ilgili olarak öğrencilere eğitim yardımı yapmak veya Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği öğrencilere burs vermek
t. Üyelerin ayrı ayrı yapmak zorunda oldukları etüt, müracaat ve takipleri firma seviyesinde yürütmek yerine, toplu olarak sektör seviyesinde ele alıp zaman tasarrufu sağlamak adına firma ve sektör faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik sağlamaya yönelik çaba göstermek;
u. Personel Yükseltici Platform ve bu makinelerde kullanılan bileşen, yedek parça, yazılım ve benzeri yardımcı yan sanayi mamulü üreticilerinin ihtiyacı olan mamullerin varsa Türk Standartları Enstitüsü Kriterlere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) veya uluslararası standartlara ya da istenilen spesifikasyonlara uygun nitelikte üretilmesini sağlamak üzere gerekli işbirliği ve koordinasyonu temin etmek;
v. Dernek üyesi olan kuruluşların oluşturduğu tüm üretim olanaklarını en yüksek verimlilikle kullanabilmek üzere gerekli her türlü teknolojik, ticari ve ekonomik girişimler konusunda inceleme, araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak ya da yaptırmak; hazırlanan raporları üyelerine dağıtmak; kalite standardizasyonu için çalışmalarda bulunmak.
w. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında, yüksekte çalışma tanımı içerisinde yer alan tüm işlerde, sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumda oluşturulması ve bu kültürün oluşmasına katkı sağlayacak personel yükseltici platformların kullanımının teşvik edilmesi faaliyetlerini yürütmek,
2. Derneğin Faaliyet Alanları
Dernek, personel yükseltici platform ve yan sanayi mamullerinin imalat ve/veya mümessillik hizmetlerini sağlayan, bu sektöre hizmet ve tedarik sağlayan firmalarla beraber, diğer tüm firmalara da açık olan; sosyal kültürel, ticari, ekonomik alanda ve ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında, yüksekte çalışma tanımı içerisinde yer alan tüm işlerde, sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumda oluşturulması ve bu kültürün oluşmasına katkı sağlayacak personel yükseltici platformların kullanımının teşvik edilmesi faaliyetlerini yürüten bir dernektir. Dernek, hiçbir zaman siyasi faaliyetler içerisinde yer alamaz.
MADDE – 3: ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
Derneğin üç çeşit üyeliği vardır:
1. Asli Üyelik
2. Onursal Üyelik
3. Akademik Üyelik
1. ASİL ÜYELİK
Derneğe asli üye olarak sadece personel yükseltici platform ve yan sanayi mamullerinin imalat ve/veya mümessillik hizmetlerini sağlayan tüzel ve gerçek kişi kuruluşlardan aşağıdaki şartları haiz olanlar üye olabilirler.
A. İŞLETMECİ (KİRALAMA) FİRMALAR:
1. En az 1 yıllık tüzel kişi şirket veya gerçek kişi olmak
2. Firmada en az Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu veya ustalık belgesine sahip en az 1 teknik eleman çalıştırıyor olmak
3. Şirketi, PLATFORMDER’de temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması.
B. ÜRETİCİ / İMALATÇI FİRMALAR:
1. En az 2 yıllık tüzel kişi şirket veya gerçek kişi olmak,
2. Firmanın, ilgili resmi kurumdan alınmış Kapasite Raporuna ve ürünlerinin CE Belgesi’ne haiz olması,
3. Şirketi, PLATFORMDER’de temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması.
C. DİSTRİBÜTÖR (MÜMESSİL) FİRMALAR:
1. En az 1 yıllık şirket (tüzel kişi) olmak, Üretici firmadan alınmış güncel Mümessil, Distribütör ve/veya Yetkili Satıcılık Belgeleri ’ne sahip olmak,
2. Firmanın en az Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu veya ustalık belgesine sahip en az 1 teknik eleman çalıştırıyor olması,
3. Şirketi, PLATFORMDER’de temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması.
D. TEDARİKÇİ VE HİZMET SAĞLAYICI FİRMALAR
1. En az 1 yıllık tüzel kişi şirket veya gerçek kişi olmak,
2. Firmanın, ilgili resmi kurumdan alınmış Kapasite Raporuna, ürünlerinin CE Belgesi’ne haiz olması veya yetkili olduğuna dair belgeye sahip olması
3. Şirketi, PLATFORMDER’de temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması.
4. Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcı üye firmalar Genel Kurul’da toplantı ve müzakerelere katılabilir ve oy kullanabilirler, ancak yönetim kurulu ve denetleme kurullarında görev alamazlar. Yönetim kurulu tarafından, gerekli hallerde görüşlerinin alınması için yönetim kurulu toplantılarına davet edilirler.
2. ONURSAL VE AKADEMİK ÜYELİK
a. Bilim, iş dünyası ve personel yükseltici platform sektörüne mahsus kişilerden layık görülenlere sektörün gelişmesine veya derneğe emeği geçmiş olanlara Yönetim Kurulu Kararı ile onur üyeliği verilebilir. Onursal üyeler Genel Kurul’da toplantı ve müzakerelere katılabilmekle birlikte oy kullanamazlar. Bu üyeler herhangi bir giriş ödentisi ve yıllık ödenti de ödemezler.
b. Akademik çalışmaları ile Derneğe katkı sağlayabilecek kişiler de Yönetim Kurulu Kararı ile derneğe akademik üye olarak kabul edilebilirler. Akademik Üyeler Genel Kurul’da toplantı ve müzakerelere katılabilmekle birlikte oy kullanamazlar. Bu üyeler de herhangi bir giriş ödentisi ve yıllık ödenti ödemezler.
Yukarıdaki şartlara haiz olup, işbu Tüzük hükümlerine göre asli üye olmak isteyen tüzel ve gerçek kişi işletmeler, Dernek Yönetim Kurulu’na başvururlar. Başvuru yazılı olup Dernekçe hazırlanmış üye giriş beyannamesini doldurmak, imzalamak ve Dernek Genel Sekreterliği tarafından bildirilen bilgi ve belgeleri iletmek, o yıl için belirlenen üye giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi müracaat sırasında ödemesi suretiyle olur.
Üye giriş ödentisinin tamamı, içinde bulunulan senenin yıllık ödentisinin ise gereken (kalan aylara isabet eden) bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyelik işlemleri başlatılmaz. Müracaat sahibinin herhangi bir sebeple üyeliğe kabul edilmemesi ve/veya müracaatını geri çekmesi halinde ödemelerin tamamı ret kararına ve/veya müracaatını geri çekmesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde iade edilir. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defterine kaydı yapılır.
Yönetim Kurulu üyelik için müracaat eden tüzel ve gerçek kişi işletmenin başvurusunu en çok 30 (otuz) gün içerisinde üyeliğe kabul veya ret şeklinde karara bağlayıp sonucunu ilgilisine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.
Üyeliğe kabul edilmeyenler, başvuru sonucunun kendilerine bildirim tarihi üzerinden 2 (iki) yıl geçmeden tekrar Derneğe üye olmak üzere başvuruda bulunamazlar. Üyelikten çıkan ve çıkarılan üyeler için de aynı koşul geçerlidir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup; her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Derneğe üye olan tüzel kişi, temsil ve ilzamla yetkili kişi veya bu kişi tarafından temsille görevlendireceği bir kişi vasıtasıyla oy kullanır.
Temsilcinin kendisi üye firmanın doğrudan temsil ve ilzamına yetkili değil ise; bu temsilcinin Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Ortağı, Şirket Müdürü veya şirket ücret bordrosuna kayıtlı olması gerekir. Tüzel kişi üyelerin görevlendirdikleri kişilerin, kendi tüzel kişiliklerinde meydana gelen değişiklikleri (İşten ayrılma, görev değişikliği, hisse devri vb. gerekler) derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildireceklerdir.
Temsille görevlendirilecek kişinin oy kullanabilmesi için şirket antetli kağıdına hazırlanacak “Temsilci Görevlendirme Yazısının imzalanıp kaşelenerek imza sirküleri ile birlikte, Genel Kurul’un ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün öncesinde, Derneğe iletilmesi gereklidir. Temsille görevlendirilen kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal ve akademik üyelerin oy hakkı yoktur. Her üyenin, Derneğin faaliyetlerine katılma hakkı vardır. Dernek üyesi olan gerçek ve tüzel kişiler, dernek tüzüğündeki yazılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.
3. GÖZLEMCİ ÜYELİK
Gözlemci olmak, adayın başvurusuyla gündeme gelebileceği gibi, üyelik müracaatı yapan ve fakat üyelik için gerekli koşulları zaman içinde sağlayabileceği düşünülen adaylara Yönetim Kurulunca da önerilebilir. Yönetim Kurulu, firma yapısı sebebiyle üye olamayacak fakat sektörün bütünlüğü ve müşterek menfaatleri doğrultusunda ahenk ve iş birliği içinde çalışılabilecek istekli; imalatçı, distribütör, işletmeci, tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firmalara Gözlemci statüsü verebilir ve geri alabilir. Bu statüdeki üyelerin dernek yönetimi, tasarrufları veya varlıkları üzerinde hiçbir hakkı, yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Gözlemci üyelik süresi 2 yıldır. İki yılın sonunda firma, gerekli koşulları sağladığı durumda Asil Üyeliğe geçiş yapar. Asil Üyeliğe geçme asgari şartları aşağıdaki gibidir. Bu şartlar Yönetim Kurulu tarafından ayrıca revize edilebilir.
1. EN280-1 ve EN280-2 Standardına uygun ürün üretiyor olmak ve ürünlerini Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemine (NANDO) kayıtlı belgelendirme kuruluşlarınca AT Tip İnceleme (CE) Belgesine sahip olmak.
2. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmak.
3. Faaliyet kodu (Nace) personel yükseltici platform üretimine, distribütörlüğüne, kiralama hizmetine uygun olması
4. Marka Tescil Belgesine sahip olmak.
5. Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesine sahip olmak.
6. Bünyesinde teknik personel (Makine mühendisi, Elektrik-elektronik mühendisi vs) bulundurmak.
7. Satış Sonrası Hizmet vermek
8. Ürünlerin kullanımına yönelik bünyesinde eğitmen bulundurmak
9. İhracat / İthalat yapıyor olabilmek
MADDE – 4: ÜYELİKTEN ÇIKMA
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
MADDE – 5: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda belirtilmiştir.
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinden ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez ve derneğe varsa aidat borcu silinmez, tahsil edilir.
MADDE – 6: DERNEĞİN ORGANLARI
A. Derneğin temel yönetim organları şunlardır:
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu
B. Derneğin yönetime destek olan diğer ana organları ise şunlardır:
1. Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti
2. Komiteler
3. Genel Sekreterlik
Yönetim Kurulu tarifi ve süresi belirli, zorunlu konular için çalışma grupları da oluşturulabilir. Yukarıda sayılan organlar dışında, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile çeşitli komiteler oluşturulabilir. Bu komitelerde Dernek üyesi olmayan uzman kişilerde görevlendirilebilir. Kurulan komiteler Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışırlar. Bununla birlikte komiteler, hem Yönetim Kurulu hem de Genel Sekreterlik’e görüş sunarlar.
MADDE – 7: DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
A. GENEL KURUL:
Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü toplanır. Olağan genel kurul, İKİ YILDA BİR, MAYIS AYI İÇERİSİNDE, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
B. ÇAĞRI USULÜ:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
C. TOPLANTI USULÜ:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler ve Akademik Üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
MADDE – 8: GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.
Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde kara alınması olağan toplantı yerine geçmez.
MADDE – 9: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında karar verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetler için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve federasyonda temsil için asil ve yedek üyelerin seçilmesi,
11. Dernek temsilciliğinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen temsilcilik ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13. Derneğin vakıf kurması,
14. Derneğin fesih edilmesi,
15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
MADDE – 10: YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
A. Yönetim Kurulunun Teşkili
Yönetim Kurulu 7 (yedi) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu Asil Üye Yapısı Aşağıdaki Şekilde Oluşturulur
A-) 5 (beş ) İşletmeci (Kiralamacı) üye firma
B-) 1 (bir) Üretici üye firma
C-) 1 (bir) Distribütör (Mümessil) üye firma
Yönetim Kurulu Yedek Üye Yapısı Aşağıdaki Şekilde Oluşturulur
A-) 3 (üç) İşletmeci (Kiralamacı) üye firma
B-) 1 (bir) Üretici üye firma
C-) 1 (bir) Distribütör (Mümessil) üye firma
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan yardımcıları, saymanı belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıya 3 defa üst üste mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
B. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak
9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
12. Yurtiçi ve Yurtdışında Devlet ve kamu kuruluşları, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim sağlar ve ilişkileri yürütür.
13. Derneğin kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri sağlar, gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırabilir. Üyeler arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlamak için çalışmalar yapar.
14. Mevzuatın ve tüzüğün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.
15. Dernekle ilgili her türlü faaliyet ve çalışmadan birinci derecede sorumludur.
16. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Derneği temsil ve ilzam eder.
17. Derneğin manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder.
MADDE – 11: DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
A. Denetleme Kurulunun Teşkili
Denetim kurulu, 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetleme kurulunun asil ve yedek üyeleri, İşletmeci (kiralama) üye, üretici üye ve distribütör (mümessil) üyelerden seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.
B. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
MADDE – 12: MESLEKİ ETİK KURULU VE HAKEM HEYETİ
A. Görev ve Yetkileri
Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti, seçilen yönetim kurulu tarafından oy çokluğu ile ilk yönetim kurulu toplantısında Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcı dernek üyesi firmalar arasından seçilir ve 3 (üç) üyeden oluşur. Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti üyeleri arasında yapılacak ilk toplantıda, üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler.
B. Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti’nin görev ve yetkileri şunlardır:
1. Dernek tüzüğünde belirtilen koşullar uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından kendisine tevdi edilen konuların görüşülerek tavsiye kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi;
2. Dernek üyelerinin birbirleri hakkındaki şikâyetlerinin, özellikle serbest rekabet koşullarını ve Dernek üyelerinin birbirlerinin kişisel ve ticari itibarlarını zedeleyecek davranışlar ile ilgili şikâyetlerin tetkik edilip, ayrıca taraflar toplantıya davet edilerek şikâyet ve savunmalarının dinlenerek tarafların öncelikle ve ivedilikle uzlaştırmaya çalışılması, uzlaşma mümkün olmadığı takdirde tavsiye kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi;
3. Üçüncü şahısların Dernek ve üyeleri hakkındaki şikâyetlerinin tetkik edilip görüşülerek; uyarma, kınama veya üyelik kesin çıkarmaya yönelik tavsiye kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi;
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlarda oy eşitliği olması halinde başkanın oyu 2 oy sayılır. Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti üyeleri kendi haklarındaki konuların görüşülmesi esnasında görüşmelere ve kararlara katılamazlar. Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti en az 2 üyenin katılımı ile toplanabilir. Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti’nin aldığı kararlar tavsiye kararı niteliğinde olup, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı takdirde tatbik edilir.
C. Disiplin Suçları, Cezaları ve Uygulamaları
Aşağıdaki yazılı tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak, övmek dernek suçudur.
Disiplin cezaları; üyelerden Tüzüğe, Genel Kurul kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Dernekle ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir. Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hiç kimse aynı olaydan ötürü ikinci kez cezalandırılamaz. Hakkında kovuşturma açılmış üye, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Yönetim Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.
Disiplin suçu oluşturan eylemler öğrenilme tarihinden (6) altı ay, eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren (1) bir yıl içinde herhangi bir disiplin kovuşturmasına konu edilmediği takdirde disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar.
D. Uyarma cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:
1. Dernek üyelerinin kişilik haklarına saldırıda bulunmak.
2. Dernek çalışmalarında dernek üyelerine karşı sözlü saldırılarda bulunmak.
E. Kınama cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:
1. Yetkili ve görevli organ ve kurulların yasa ve tüzük kuralları içinde verdikleri görevleri mazeretsiz yapmamak ve engellemek.
2. Derneğin kararlarını, konuşmalarını veya derneğin bilgi ve belgelerini açıklamak.
3. Dernek mallarına kasıtlı zarar vermek.
4. Genel ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunarak Derneğin ve sektörün onurunu zedelemek.
5. Derneğin yetkili kurullarının çalışmalarını engellemek, bozmak ve bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü eylemde bulunmak.
F. Kesin Çıkarma cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:
1. Dernek adına aldığı görevi ve yetkileri kötüye kullanmak.
2. Dernek çalışmalarında dernek üyelerine karşı fiili saldırıda bulunmak.
3. Derneğin parasını veya mallarını zimmetine geçirmek.
4. Hangi unvanda olursa olsun Dernek üyesine karşı aleni olarak hakaret edici sözler söylemek.
5. Hangi unvanda olursa olsun Dernek üyesine karşı fiili eylemde bulunmak.
Yukarıda belirtilen koşullardan en az birinin oluşması halinde, ilgili üye, Yönetim Kurulu kararıyla Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyetine sevk edilir. Sevkle birlikte Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde ilgili üye hakkında tedbir işlemleri uygulayabilir.
Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti, kendisine tevdi edilen konu hakkında, ilgili üyenin yazılı savunmasını da alarak, cezalandırma ve hatta üyelikten çıkarılma koşullarının oluşup oluşmadığına dair raporunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. İlgili üyenin yazılı savunma vermemesi bu süreyi uzatamaz, bu durumda üyeden yazılı savunma alınmaksızın yazılı rapor oluşturulur.
Kurula sevk edilen üyenin yazılı savunma hakkı vardır. Kurul gerekli görürse üyenin sözlü savunmasını da alabilir. Yazılı savunma için süre, savunmaya çağrı yazısının üyeye tebliğinden başlamak üzere 15 gündür. Bu sürede savunma yapmayanlar haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma Kurul Başkanlığı’nca yazı ile yapılır. Bu yazıda cezaya neden olacak eylemler açıkça belirtilir. Kurul, kendilerine gönderilen işleri 6 ay içinde karara bağlar. Bu süre içinde sonuçlandırılamayan işler için gerekçesi gösterilerek Yönetim Kurulu’ndan en fazla 3 aylık süre istenebilir.
Cezalandırılması veya dernek üyeliğinden çıkarılması istenen üye aynı zamanda Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti üyesi ise, cezalandırma veya üyelikten çıkarılma istemi görüşülürken bu üye oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti Başkanı’nın oyu iki oy sayılır. Üyelerin cezalandırılmasında veya dernek üyeliğinden çıkarılmasında nihai kararı Yönetim Kurulu verir.
Yönetim Kurulu’nun üyelere verebileceği cezalar şunlardır;
1. UYARMA: İlgili üyeye davranışının uygunsuz görüldüğünün yazıyla bildirilmesi.
2. KINAMA: Bir üyenin davranışının kusurlu olduğunun kendisine ve tüm üyelere duyurulmasıdır.
3. DERNEK ÜYELİĞİNDEN KESİN ÇIKARMA: Üyenin süresiz olarak dernekten çıkarılarak kaydının silinmesidir.
Disiplin cezası verilmesine neden olan tutum, davranış ve eylemlerin tekrarında bir üst derecede ceza uygulanır. Kınama cezası alanlar 1 yıl süre ile Yönetim, Denetleme ve Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti üyeliklerine seçilemezler, seçilmişlerse görevlerinden alınırlar. Kınama cezası üyenin yazılı bulunduğu üye kayıt defterine işlenir. Kesin Çıkarma cezası alan üyenin adı üye kayıt defterinden silinir, varsa kimlik kartları geri alınır. Adı Genel Sekreterlikçe bütün üyelere bildirilir.
MADDE – 13: GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreterlik, Derneğin sevk, idare ve kurumsal yönetiminden sorumludur. Görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu göreve Yönetim Kurulundan bir üye seçilebileceği gibi, dışarıdan da atama yapılabilir. Yönetim Kurulundan seçilme durumu söz konusu olduğunda, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter adına vekâleten sevk, idare ve kurumsal yönetiminden sorumludur.
MADDE – 14: KOMİTELER
Derneğin Yönetim Kurulu, kendi görev sürelerince faaliyet gösterecek ve sektöre katkı sağlayacak komiteler kurabilir. Komitelerde görev alacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve kendilerine Genel Sekreterlik tarafından davet mektubu gönderilir. Ayrıca, Genel Sekreterlik tarafından üyelere yapılacak duyurularla komitelerde görev almak isteyenler tespit edilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanması akabinde komitede görev alabilirler.
Komitelerde Dernek üyesi olmayan uzman kişiler de görevlendirilebilir. Kurulan komiteler Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışırlar. Bununla birlikte komiteler, hem Yönetim Kurulu hem de Genel Sekreterlik’e görüş sunarlar. Yönetim Kurulu oy çokluğu ile komitelere yetki ve sorumluluk verebilir veya komite üyelerini görevlerinden azledebilir.
MADDE – 15: PLATFORMDER MESLEK İLKELERİ VE ETİK KURALLARI
A. Genel Mesleki Yükümlülükler
1. Mesleğiyle ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerinde en yüksek ahlaki değerler doğrultusunda hareket eder ve sorumluluk üstlenir.
2. Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenir, izler, onlara uyar.
3. Sahip olduğu mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri, kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeksizin paylaşır.
4. Bireylere ve kurumlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterir.
5. Bağlı olduğu yükümlülüklere, sözleşmelere ve taahhütlerine uyar.
6. Yolsuzluklara ve dürüst olmayan işlere bulaştığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla işbirliğine girmez.
B. Toplumsal Yükümlülükler
1. Kendi çıkarlarını ve müşterisinin çıkarını, hiçbir zaman toplum çıkarının üstünde görmez. Kamuya yapılan açıklamalarda yansız ve dürüst olur.
2. Toplumun, personel yükseltici platform kullanımı ve bunların doğuracağı olumlu sonuçlar hakkında aydınlanması ile ilgili gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulunur.
C. Ürün ve Hizmetle İlgili Yükümlülükler
1. Ticareti yapılan ürünün ve hizmet verilen üretim sürecinin en yüksek niteliğe, verime ve etkinliğe ulaşması için çalışır.
2. Personel yükseltici Platformlar ile ilgili teknolojik gereksinimlerinin belirlenmesinde ve tasarımında, kullanıcıların ve sistemden etkileneceklerin gereksinimlerinin açık olarak ortaya konmasını sağlar.
3. Ürün geliştirme ve üretim sürecinde yapılan gözden geçirme, denetim ve sınamaları da esas alır ve yapıcı davranır.
D. Meslektaşlar ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Yükümlülükler
1. Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişmelerine yardımcı olur ve Meslek Ahlak kurallarına uymaları için özendirir ve destek verir.
2. Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının görüş, kaygı ve şikâyetlerine ilgisiz kalmaz.
3. Meslek yaşamında ilerlemek için hiçbir zaman meslektaşlarını gerçek olmayan nedenlerle eleştirmek, suçlamak yolunu seçerek onlara zarar vermez.
4. Meslektaşlarının çalışma ve çabaları sonucu ortaya çıkan ürün ve fikir eserlerine karşı gereken saygı, önem ve dikkati gösterir.
5. Meslektaşlarının çalışmalarını, kişisel çıkarları için izinsiz olarak incelemez, kullanmaz ve geliştirmez. Eğer herhangi bir şekilde kullanırsa, kaynağını mutlaka belirtir.
6. Henüz patent ve kopyalama hakkıyla ilgili yasal bir hak alınmamış olsa bile, akademik ve mesleki tüm çalışmalara ve ürünlere karşı saygılı olur.
7. Meslektaşları hakkında bilgi sorulduğunda doğru bilgi verir ve işle ilgili olmayan özel bilgileri açıklamaz.
8. Meslektaşların özel yaşamına, saygınlığına ve kişilik haklarına saygı gösterir.
9. Serbest piyasa koşulları içinde meslektaşlarına karşı eşit rekabet ilkelerini gözeterek çalışır. Yalnız veya bir grup halinde ekonomik gücünü kullanarak haksız rekabete yol açacak tekelleşme yönünde gayret sarf etmez.
E. Müşterilerle İlgili Yükümlülükler
1. Müşterileriyle olan mesleki ilişkilerinde daima güvenilir olur ve dürüst davranır.
2. İş alırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, politik çevresini, yakınlık ve kişisel ilişkilerini ve maddi gücünü kullanmaz, haksız bir yarar veya üstünlük sağlamaya çalışmaz.
3. Müşterilerine verdiği her opsiyona, sözlerine ve taahhütlerine uyar.
F. Bu Kurallarla İlgili Sorumluluklar
1. Her PLATFORMDER üyesi “PLATFORMDER – Personel Yükseltici Platform İşletmeci, İmalatçı ve Distribütörleri Derneği Meslek İlkeleri ve Etik Kurallarına sahip çıkar ve yaygınlaşması için çaba gösterir. Derneğe üye olduğu zaman bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.
2. Bu ilkeleri çiğneyen veya göz ardı eden kişi ve kurumlara karşı gerekli girişimlerde bulunur ve bu kurallara aykırı davranışta bulunduğunun tespiti halinde, PLATFORMDER ’in yetkili kurullarının kendisi için öngöreceği yaptırımlara uymayı peşinen kabul eder.
MADDE – 16: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1. Üye aidatı: Üye aidatlarını arttırmaya ve eksiltmeye, ayrıca giriş ödentisini belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.
2. Gerçek ve tüzel kişilerin derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7. Diğer gelirler.
MADDE – 17: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
KAYIT USULÜ
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
A. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Karar Defteri: Yönetim kurulu karaları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
7. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlere esaslarına göre yapılır.
B. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. (A) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
C. Defterin Tasdiki
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
D. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen)”İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
MADDE – 18: DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
1. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
2. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’ üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’ de örneği bulunan) “Gider Makbuzu “düzenlenir.
3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri(Dernekler Yönetmeliği EK-14’ de örneği bulunan ) “Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’de örneği bulunan) “Aynı Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
A. Alındı Belgeleri
1. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’ de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
2. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
B. Yetki Belgesi
1. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
2. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’ da örneği bulunan ) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
3. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
4. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlaya bilirler.
5. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
C. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
MADDE – 19: BEYANNAME VERİLMESİ
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 ‘de sunulan ) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
MADDE – 19: BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
A. Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ de sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel Kurul Sonuç Bildirimine;
1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.
B. Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan)”Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
C. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen ) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
D. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’ de gösterilen) “Proje Bildirimi “ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
E. Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik(Dernekler Yönetmeliği EK-24’ de belirtilen ) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler(Dernekler Yönetmeliği EK-25’ de belirtilen )” Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
MADDE – 20: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
MADDE – 21: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE – 22: DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU
Derneğin şubesi yoktur.
MADDE – 23: TEMSİLCİLİK AÇMA
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.
MADDE – 24: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
MADDE – 25: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
1. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “TASFİYE HALİNDE PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM İŞLETMECİ İMALATÇI VE DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ“ ibaresi kullanılır.
2. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
3. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.
4. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
5. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
6. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
7. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
MADDE – 26: HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
MADDE – 27: GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 ) Tüzükte belirtilen hükümler, 11.05.2019 tarihinde yapılan II. Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer ve dernek organlarınca uygulanır.
Geçici Madde 2 ) Tüzük Genel Kurul kararı ile birlikte yürürlüğe girer.